Uvjeti korištenja

Uvjetima korištenja tvrtka Marsovac d.o.o.,  Ilije Gregorića 49, Brdovec , OIB: 92303344193 (u nastavku: Fush.hr) postavlja je pravila i uvjete korištenja web stranice fush.hr i pripadajućih aplikacije za mobilne uređaje (u nastavku: Aplikacije) u vlasništvu Fush.hr.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.

Slijedom navedenog, prije korištenja aplikacije uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

_____________________________________________________________________________________________

Aplikacije predstavljaju platformu koja omogućuje javnu objavu i pretraživanje oglasa te povezivanje korisnika. Korisnik je svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Aplikaciji i/ili koristi bilo koje sadržaje dostupne na Aplikacijama, uključujući registrirane i neregistrirane korisnike kao i poslovne subjekte s kojima fush.hr ima sklopljene ugovore.

_____________________________________________________________________________________________

Pristupanjem i korištenjem sadržaja aplikacija, stupate u ugovorni odnos s fush.hr-om, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Korištenje Aplikacija moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uvjete korištenja te ukoliko iste ne prihvaćate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Aplikacije.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Aplikacije.

_____________________________________________________________________________________________

Korištenje pojedinih sadržaja Aplikacije moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.

Fush,hr u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Aplikacije, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja. Fush.hr blokirati će profil i sve daljnje profile korisnika koji ne plaća uslugu oglašavanja u roku navedenom na fakturi. Fush.hr može onemogućiti korisniku korištenje opcije plaćanja oglasa kroz proviziju na narudžbe ukoliko smatra da korisnik ovakav plan plaćanja izrabljuje, navedenim korisnici moći će koristiti plan pretplate kao alternativni plan plaćanja koji ne dozvoljava malvrzacije.

_____________________________________________________________________________________________

Svi korisnici Aplikacije dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničkog računa od strane druge osobe.

_____________________________________________________________________________________________

Svi korisnici Aplikacije, uključujući pružatelje usluga (oglašivače) , dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima, uz uvažavanje i pristojno ophođenje sa svim drugim korisnicima. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane Fush.hr-u, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Aplikacije.

Oglašivači koji pružaju usluge moraju prigodom oglašavanja svojih proizvoda i/li usluga na prikladan i lako razumljiv način dati opis usluge i njezinu cijenu. Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih ili zavaravajućih obavijesti, ili prikrivanjem važnih obavijesti, kao što su cijene usluga ili dobna ograničenja korištenja usluga. Oglašivači također moraju osigurati da se na početku izvršenja najavi cijena cjelokupne usluge ili cijenu sata rada, ili druge mjerne jedinice za naplatu i vrijeme početka naplate te da se omogući prekid usluge nakon najave, u razumnom roku, a prije početka naplate te također moraju, uz prethodnu najavu, prekinuti svaku naplatu usluge koja se naplaćuje po satu, kada iznos troška usluge prijeđe iznos predviđen dogovorom s naručiteljem usluge ili kada to naručitelj usluge izričito zatraži. Pružatelji usluga tj. Oglašivači dužni su cijene svoje usluge izraziti nedvosmisleno kao krajnju maloprodajnu cijenu.

_____________________________________________________________________________________________

Svi oglasi objavljeni na Aplikaciji, kao i svi podaci u njima sadržani, dolaze isključivo od oglašivača usluga, koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih i bilo kojih podataka. Također, oglašivač je jedini i isključivo odgovoran u pogledu svih i bilo kojih pravnih obveza u pogledu objavljenog oglasa i njegovog sadržaja, uključujući, ali se ne ograničavajući na odgovornost za povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili pravnu dopuštenost oglašavanja pojedinog predmeta i/ili usluge.

U skladu sa Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09), zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje usluge koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente. Nastavno, pod pretpostavkama određenim Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09) zabranjeno usporedno oglašavanje, odnosno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta.

U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011) zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno propisima, kao i ukoliko ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili ukoliko je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.

U skladu sa Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) zabranjeno je oglašavanje i ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga.

U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Fush.hr nije odgovoran za automatsku, posredničku i privremenu pohranu niti je na bilo koji način odgovorno za sadržaj pohranjenih podataka.

Također, na Aplikaciji nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Aplikacije. Fush.hr ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.

Fush.hr u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na ne objavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja, a to je osobito kada:

 • je oglas predan u krivu rubriku;

 • oglas sadrži očite jezične i slične pogreške;

 • sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga;

 • se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta;

 • je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna;

 • oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove;

 • oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa;

 • je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa;

 • proizvod i/ili oglašivač krše prava intelektualnog vlasništva;

 • proizvod može uzrokovati štetu;

 • Društvo posumnja da oglas predstavlja pokušaj prijevare ili se koristi za ili je u vezi s počinjenjem kaznenog djela;

 • proizvod i/ili sadržaj oglasa ima uvredljiv, diskriminirajući i/ili nezakonit sadržaj;

 • oglas predstavlja prikriveno oglašavanje, odnosno kada oglašivač izbjegava plaćanje naknade za objavu oglasa.

Korisnici se obvezuju cijelo vrijeme imati aktivnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s Fush.hr-om i drugim korisnicima te redovito i ažurno odgovarati na primljene upite.

_____________________________________________________________________________________________

Oglašivači usluge biraju način na koji žela da njihovo oglašavanje na Aplikaciji bude naplaćeno. Oglašivači mogu izabrati mjesečni fiksni iznos ili naplatu provizije od prodaje usluge u skladu s cjenikom osim ako im je isto onemogućeno. Cjenik je dostupan na Web stanici fush.hr, ili prilikom izbora opcije naplate unutar aplikacije za djelatnike (ponuđače usluga) gdje je jasno naznačena cijena objavljivanja ili postotak provizije. U slučaju izbora provizije, ista se se obračunava na sve vrste plaćanja prilikom naplate usluge. Korisnik na nijedan način ne smije zlorabiti povjerenje Fush.hr-a oko točnosti izračuna provizije, niti dogovarati daljnje poslove inicirane unutar Aplikacije mimo aplikacije, niti obračunavati netočne iznose radi smanjenja provizije. Ukoliko Fush.hr ima sumnju u navedene malverzacije, onemogućiti će korisniku korištenje provizijskog plana naplate.

Oglasi objavljeni bez naknade ostaju aktivni do deaktivacije od strane administratora fush.hr.

Svi koji obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti moraju za objavu oglasa platiti naknadu propisanu Cjenikom.

Ukoliko je oglas plaćen – ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja – biti će odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u roku od 60 dana može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, Fush.hr će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom.

Odabirom druge opcije naplate oglašivač odabranom oglasu dodaje novi proizvod i trajanje. Plaćanjem novog proizvoda, stari proizvod na oglasu se poništava i vrijede odabrane karakteristike novoodabranog proizvoda, uključujući izgled i trajanje. Oglašivač nema pravo na povrat sredstava za neiskorišteno trajanje ranijeg oglasa.

_____________________________________________________________________________________________

Fush.hr nije sudionik pravnih poslova koji se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Aplikaciji i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

Fush.hr nije odgovoran bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Aplikacije.

U pogledu oglasa objavljenih na Aplikaciji, Fush.hr ne jamči:

 • točnost, istinitost i potpunost oglasa ili bilo kojih podataka sadržanih u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i zakonitost ponuđenih proizvoda i/ili usluga;

 • točnost, istinitost i potpunost podataka o oglašivačima i korisnicima;

 • poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uvjeta potrebnog u skladu s propisima za nuđenje i prodaju proizvoda i/ili usluga od strane oglašivača.

Nadalje, Fush.hr ne jamči:

 • da na Aplikaciji neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku;

 • da sadržaj na Aplikaciji neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.

Fush.hr nije odgovoran bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja aplikacije uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Fush.hr nije odgovoran bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na Aplikaciji.

Korisnik je dužan Fush.hr-u nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane uz zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika.

_____________________________________________________________________________________________

Fush.hr zadržava pravo onemogućiti korištenje Aplikacije svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

_____________________________________________________________________________________________

Fush.hr prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

_____________________________________________________________________________________________

Prava koja se odnose na Aplikaciju, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Fush.hr-u te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Aplikacije osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Fush.hr, niti je dozvoljeno kopirati njihov sadržaj u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Aplikacije.

_____________________________________________________________________________________________

Oglašivači su izričito suglasni da Fush.hr može, bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objavljene na Aplikaciji koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima Fush.hr-a, kao i na internetskim stranicama te na društvenim mrežama. Također, oglase objavljene u svim tiskanim i internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama, Fush.hr je ovlašten bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objaviti u svrhu marketinga.

_____________________________________________________________________________________________

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Fush.hr je ovlašten upotrebljavati podatke svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje usluga, za izravnu promidžbu, uključujući slanje newslettera, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanima uz oglas.

_____________________________________________________________________________________________

Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) .

_____________________________________________________________________________________________

Fush.hr je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Aplikacije i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Aplikaciji. Korištenjem Aplikacije, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

_____________________________________________________________________________________________

Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte podrska@fush.hr. Fush.hr će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Korisnici su ovlašteni jednostrano raskinut ugovor s Fush.hr-om gašenjem svojeg korisničkog računa.

_____________________________________________________________________________________________

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska.